Probleme beim Einloggen

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mükelleflerin Defterlerinin Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Tarafından Borcundan Dolayı Alıkonulması
3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensupları tarafından vergi mükelleflerinin defter ve belgeleri (defter ve belgelerin meslek mensubunda bulunması halinde) kimi zaman meslek mensupları tarafından mükelleflere istemeleri halinde bu defter ve belgeler mükelleflere geri verilmemektedir. Esasen, gerçek ve tüzel kişilere ait defter, kayıt ve belgeler mükelleflerde bulunması zorunludur. Ancak, bu defter ve belgelerin mükelleflerin işyerinde değil de meslek mensubunun muhasebe ofisinde tutulması halinde yine değişmez. Bu gibi hallerde de yine defter ve belgelerin inceleme elemanlarına veya defter ve belgelerin ibrazı gereken makamlara ibrazı mükellefler tarafından yerine getirilecektir.[1]
Uygulamada çeşitli nedenlerle örneğin, bir ücret uyuşmazlığı dolayısıyla mükelleflerin defter ve belgeleri meslek mensupları tarafından mükelleflere iade edilmemektedir. Bunun da başlıca nedeni, mükelleflerin meslek mensuplarına “hizmet borçlarını” ödememesi dolayısıyla defter ve belgeler meslek mensuplarınca mükellefe borcun ödenmesi halinde ancak o vakit iade edilebilmektedir.
Gerek, 3568 sayılı yasa ve gerekse ilgili yönetmelikler uyarınca meslek mensubu ile mükellefin yazılı sözleşme yapmaları halinde meslek mensubunun bu defter ve belgeleri ücret mukabili tutulması zorunludur. Ücret mukabili tutulması gereken bu kayıtlar, ileride bir inceleme veya bir hususu ispat bakımından ibraz edilmesi gerekmesi halinde mükellefler tarafından yetkili kişilere ibrazı zorunludur. Hizmet sözleşmelerinin ilgili maddelerine bir ekleme veya ilave yapılarak hizmet sözleşmesinin arka sayfasında yer alan “diğer hususlar” bölümünde bu hükümlerin konulması mümkün olabilir. Mükelleflerin defter, kayıt ve belgelerinin meslek mensubuna teslim edildiği sabit ise sorun yoktur. Ancak, bu kayıtların bizzat mükellefin işyerinde tutulduğu sabit ise, bu durumda 3568 sayılı yasaya göre meslek mensubunun defter ibraz yönünden herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Bazı hallerde ticari defter ve belgelerin ibrazı mücbir neden kapsamında ise ibrazı mücbir sebebin kanıtlanması ile ilgili olabilir. 213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde “mücbir sebepler” sayılmıştır. Buna göre, vergi mükelleflerinin defter, kayıt ve belgelerinin serbest meslek erbabı muhasebeci ve mali müşavirde bulunması halinde bu durum mücbir neden kapsamında değerlendirilemez. Bazı görüşlere göre, defter, kayıt ve belgelerinin muhasebecide olması hali mücbir sebep kapsamında değerlendirileceği ifade olunmaktadır.[2] Oysaki defter, kayıt ve belgelerin tutulması ile bu kayıtların yetkili mercilere ibrazı çok farklı farklı görevlerdir. Defter ve kayıtların meslek mensubunun bürosunda tutulması bu defter ve kayıtların inceleme elemanlarına istenildiğinde ibrazı mükellef tarafından yerine getirilmesi gereken bir görevdir.
Zaman zaman uygulamada yaşanan sorunlardan biri de; mükelleflerin meslek mensuplarına “muhasebe veya mali müşavirlik” ücretlerini ödememesi sorunudur. Bu gibi durumlarda defter ve belgelerin meslek mensupları tarafından hapsedilmesi kavramından söz edilebilecektir. Yetkili merciiler tarafından inceleme amacı için istenilen defter ve belgeler zamanında mükellefler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Mükellefin meslek mensubuna borcu, defter ve belgelerin ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu ibraz yükümlülüğü de kuşkusuz mükellefe aittir. Ayrıca defter, kayıt ve belgelerin muhasebecide olduğu iddiasıyla kayıtların ibraz edilmemesi mücbir sebep kapsamında düşünülemez. Zira, 213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde mücbir sebepler bir bir açıklanmıştır. Burada defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilemeyişinin maddede belirtilen nedenlere dayalı olması zorunludur. Örneğin, vergi ödevlerinin mükellefler tarafından yerine getirilmesine engel olacak şekilde yangın, yer sarsıntısı, zelzele ve su basması gibi doğal afetlerin olması, ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk hali, son olarak sahibinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler halinde mücbir sebep bulunduğu varsayılmaktadır.[3]
Danıştay’a intikal eden bir hadise nedeniyle yüksek mahkeme tarafından verilen bir kararda mükellefin yurtdışında olması mücbir sebep olarak kabul edilmemiştir. Çünkü burada yurtdışına çıkışta kişinin iradiliği söz konusudur. Ve bu durumlarda kişilerin kendilerine vekil yada temsilci atamaları mümkündür.[4] Diğer taraftan, limited şirket müdürünün “tutukluluk” halinin şahıs için mücbir sebep olmasına karşın, şirket açısından mücbir sebep sayılmayacağı şeklinde Danıştay 4. Dairesi tarafından karar altına alınmış bulunmaktadır.[5]
Öte yandan, mükelleflerin defter ve belgelerinin mahkemece muhafaza altına alınmış olması halinde bu durumun ispat edilmesi koşuluyla mahkemelerce bilirkişilerce incelenmesine karar verilmesi mücbir sebep olarak değerlendirilmektedir.[6]
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: İhracatı Yasak Mallar (Kanun Madde, Tarih ve Kararlarla)
1- Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"
2- Hint keneviri 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"
3- Tütün tohumu ve fidesi 04/12/2002 tarih ve 24956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
4- İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon) 13/4/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
5- Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dış budak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı 11/05/1974 tarih ve 14883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 24/4/1974 tarih ve 7/8186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
6- Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
7- Odun 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
8- Sığla (liquidambar orientalis) 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
9- Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
10- Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
11- Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi'nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, Antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları 06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
12- Salep (toz, tablet ve her türlü formda)
https://www.ozdogrular.com/content/view/38463/178/
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Beyanname Üzerinden Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Yıl İçinde Tevkif Edilen Vergilerin Mahsubundan Arta Kalan Tutarın İade/Mahsup Tarihi
Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih : 16.01.2018
Sayı : 84098128-125[VUG-2018/1]-E.8871
KVK Md. 34
BEYANNAME ÜZERİNDEN HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİNDEN YIL İÇİNDE TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN MAHSUBUNDAN ARTA KALAN TUTARIN İADE/MAHSUP TARİHİ
Tevkif yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsubu sonrası kalan kısmının mahsuben iade işleminin, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibariyle yapılması gerektiği hk.
Daireniz (…) vergi kimlik numarasında kayıtlı (…) İnşaat İş Makinaları İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 30.06.2008 tarihinden itibaren ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetinde bulunduğu, yasal süresi içerisinde vermiş olduğu 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, beyan edilen vergi matrahı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsubundan artakalan 16.827,59 TL, 16.827,47 TL ve 1.092,64 TL kurumlar vergisinin iade/mahsup işlemini 31.07.2017 tarih ve 23246 sayılı, 06.09.2017 tarih ve 25205 sayılı ve 02.10.2017 tarih ve 26939 sayılı iade talep dilekçeleri ile talep ettikleri,
Dairenizce iade talep dilekçelerinin incelenmesi ve Geksis Kontrol Raporunda da çıkan hatalar doğrultusunda ödevli şirkete iadeye ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla 24.11.2017 tarih ve E.140785 sayılı yazı yazılarak 15 günlük süre verildiği, e-tebliğ kapsamında ödevli şirkete 29.11.2017 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen anılan sürede yazınıza cevap verilmediğinden iade talep dilekçelerinin dairenizce reddedildiği,
Daha sonra 22.12.2017 tarihinde 24.11.2017 tarih ve E.140785 sayılı yazınıza cevap verilerek ve 25.12.2017 tarihinde Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin dördüncü kez düzenlenmesi suretiyle tahakkuk ettirildiği ve Geksis Kontrol Raporunun yeniden oluşturulmasıyla 28.12.2017 tarih ve 382747 sayılı iade/mahsup talep dilekçelerinin de yeniden dairenize gönderildiği, bu süre zarfında ödevli şirketin süresinde belgelerini ibraz etmemesinden dolayı yapılamayan mahsup işlemi nedeniyle 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılan tecilin 1. ve 2. taksitleri süresinde ödenemediğinden tecil dosyasının iptal edildiği,
Mükellefin 28.12.2017 tarihli iade/mahsup talebine istinaden Dairenize ibraz ettiği belgelerin incelenmesi neticesinde; ödevli şirketin dört adet yapım işine ait belgeleri sunduğu, bunlardan bir tanesinin 2015 yılında bittiği için 2016 yılına sirayet etmediği, iki tanesine ait sözleşmelerin ibraz edilen belgeler arasında bulunmadığı, kalan bir adet işe ait sözleşmenin damga vergisi tahakkukunun bulunmadığının tespit edildiği, sayılan eksiklikler nedeniyle iade/mahsup işleminin yapılamadığı ve 05.01.2018 tarih 6491 sayılı yazınızla ödevli şirkete eksikliklerin giderilmesi için yeniden 15 gün süre verildiği,
Dairenizce iade/mahsup işlemi yapılabilecek aşamaya geldiğinde; mahsup tarihinin hangi tarih olacağı konusunda tereddüt oluştuğu,
belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu” başlıklı 34. maddesinde;
“(1) Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15. maddesinin birinci fıkrasına ve 30. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
(5) Bu maddede belirtilen sınırlar dahilinde mahsup edilecek vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde bu durum vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendisine iade olunur. Bir yıl içinde başvurmayan mükelleflerin bu farktan doğan alacakları düşer.
(6) Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli malî müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukukî statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabilir.
(7) Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması şartıyla, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz.
...” hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan; konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Kesilen Vergilerin Beyanname Üzerinden Mahsubu” başlıklı 34.5 bölümünde;
“...Kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması şartıyla, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılacaktır. İkmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılacaktır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden ise düzeltme yapılmayacaktır.”
açıklamalarına yer verilmiştir.
Öte yandan; konuya ilişkin yayımlanan 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinin “1.3.1. Mahsup Yoluyla İade” başlıklı bölümünde;
“Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.
Bunun için mahsup talebinin dilekçe (Ek: 2 Dilekçe Örneği) ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun (Ek: 1) dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.” açıklamaları yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; tevkif yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsubu sonrası kalan kısmının mahsuben iade işleminin, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibariyle yapılması gerekmektedir.https://www.ozdogrular.com/content/view/38438/
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İhracat Çeşitleri
İşbirliği yapılabilecek firmalar ile görüşmeler netleştikten sonra anlaşmaya varıldıktan sonra fiili ihracat gerçekleşir. İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların öncelikle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.
1.Özellik Arz Etmeyen İhracat
İhracı yasak ya da bir kurumun iznine bağlı olmayan ya da kayda bağlı mallar listesi dışında bulunan veya kayda bağlı olmaksızın yapılan ihracat “Özellik Arz Etmeyen” ihracat sayılır.
2- Ön İzne Bağlı İhracat
İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Örnek verecek olursak, Konya’da savunma sanayine bağlı bir firma olduğumuzu varsayalım. Avrupa’ya ihracat yapmak üzereyiz. Böyle bir durumda da ihracata konu olan ürünümüzün uluslararası anlaşma, kanun, kararname vs mevzuat uyarınca bir ön izin şartı olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Eğer böyle bir şart varsa mutlaka ilgili birime de ulaşmamız gerekmektedir.
3- Kayda Bağlı İhracat
İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir. Kayda Bağlı Mallar listesi Ek 1 kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir.
Yine bir örnek üzerinden gıda sektöründen bir şirket olduğumuzu varsayarsak, bu kez de ürünümüzle ilgili müsteşarlıkça belirlenen ihracı kayda bağlı ürünler listesine uyup uymadığımıza dikkat etmeliyiz. Düzenli olarak müsteşarlıkça yayımlanan tebliğlerin takibiyle ürünümüzün bu kapsama girdiğini gördüğümüzde yapacağımız yine beyannamemizle ürünümüzün İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması başvurusunda bulunmaktır. Sonrasında beyannamemizi gümrük idaresine sunarak işlemlere devam ederiz.
4- Kredili İhracat
Kredili ihracat talepleri, alıcı ile satıcı arasında imzalanan ve ihraç edilecek malın cinsi, değeri, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe çevirisi veyahut aracı banka tarafından onaylanmış akreditif metinlerinin aslı ve Türkçe çevirisi ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri; Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.
Kredili ihracat izin süresi, tüketim mallarında en çok iki, yatırım mallarında en çok beş yıldır. Bu süreleri aşan talepler incelenip sonuçlandırılmak üzere, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, görüşü ile birlikte Müsteşarlığa intikal ettirilir.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanmış ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannamesinin, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onay tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir.
5- Konsinye İhracat
Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.
İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, verdikleri konsinye ihraç izinlerine ait bilgileri, malın kesin satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı bankaya bildirir.
Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi hâlinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.
Süresi içinde satışı yapılan malın bedelinin kambiyo mevzuatı, satılamaması hâlinde ise malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.
Yeni bir örnek üzerinden, müşterilere özel ürünler tasarlayan bir tekstilci olduğumuzu varsayalım. Karşı tarafta yer alan müşterimize kesin satışı sonra yapacağımız bir ürünün ilk parçalarını ya da numunelerini gönderdiğimiz bir durumda yaptığımız konsinye ihracattır. Böyle olunca teslimat öncesi, satış işlemleri sırasında sonrasında belli başlı bildirim süreleri ve işlemlerine uymamız gerekecektir.
6- İthal Edilmiş Malın İhracı
Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır.
7- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Ancak, Dâhilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.
Sadece, Dâhilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümlerinin saklı olduğunu bilmemiz gereklidir.
8- Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat
Ticari Kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşme Türkçe tercümesi ile birlikte ve Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu Ek 2 ile üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır.
Ticari kiralama sözleşmesinin; malın cinsi, birim fiyatı, miktarı, toplam değeri, kira süresi, döviz veya TL olarak nakdi kira bedeline dair bilgileri içermesi gereklidir.
İhracatçı birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir.
Hacizli, ihtiyati tedbirli veya mülkiyeti muhafazalı olan malın ticari kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların kaldırıldığının tevsiki halinde izin verilir.
Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malın ,ticari kiralama yoluyla ihracata konu olması halinde, hissedarların veya ortakların noter onaylı izni aranır.
Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, ihracatçı birliği tarafından kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre; fiili ihraç tarihinden itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış Ticaret Müsteşarlığı ca İhracat Genel Müdürlüğü uzatılabilir. Bu durumda müracaat mercii, ilk iznin verildiği ihracatçı birliğidir. Süre uzatım taleplerinin iznin bitim tarihinden önce yapılması esastır. Ancak, süresi içerisinde yapılamayan talepler haklı ve zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından incelenip sonuçlandırılır.
İhracatçı birliğince verilen izinler, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir. Ticari kiralamaya konu malın yurt dışında satılması halinde satış bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.
9- Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat
Takas veya bağlı muamele taleplerine ilişkin başvurular, ithalatçı ile yapılan sözleşmenin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisi ve “Takas veya Bağlı Muamele Başvuru Formu” Ek 3 ile birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.
Takas veya bağlı muamele sözleşmesinin; ithal ve ihraç edilecek malın cinsi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu G.T.İ.P, miktarı, birim fiyatı, toplam değeri ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.
Takas veya bağlı muamele yoluyla ihracat izni verilmiş ihracat işlemlerine ilişkin izin yazısının 30 otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir.
Takas veya bağlı muamele iznini müteakiben işlemler, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri çerçevesinde yürütülür.
İhracat ve ithalat işlemleri, ihracat ve ithalatta alınan her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar ile fonlara tabi olarak yapılır. İhracatın desteklenmesine ilişkin mevzuat ile takas veya bağlı muamele konusu mal ve nakit ödemelerine ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile ödenmesi mümkündür.
Takas veya bağlı muamele konusu ihracat ve ithalat bedellerinin mahsup ve transfer işlemleri, Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde işleme aracılık eden bankalarca sonuçlandırılır. Ancak, takas veya bağlı muameleye konu karşılıklı ödeme yükümlülüklerinin eşit olması esastır.
Takas veya bağlı muamele konusu işlemlerin tek bir aracı banka tarafından yapılması esastır. Ancak, takas veya bağlı muamele izni verildikten sonra ihracat ve ithalat işlemleri başlamamış ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirilmek suretiyle aracı banka değişikliği yapılabilir.
Takas veya bağlı muamele izinlerinin süresi, 6 altı ayı aşmamak kaydıyla fırmanın ibraz ettiği
https://www.ozdogrular.com/content/view/38462/178/
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kıdem Tazminatı Hemen Ödenmeli
Özel bir şirkette çalışmaktayım. Mart ayından sonra emekli olmayı hak ediyorum.
Emekli olduktan sonra alacağım tazminatı çalıştığım şirket ne kadar zamanda bana ödemek zorunda? 5...079120 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre kıdem tazminatınahak kazanarak iş sözleşmesi sona erenişçiye işveren sözleşmenin fesih tarihindekıdem tazminatını peşin olarak ödemekzorundadır. İşçi kabul ederse işverentaksitle veya vadeli olarak ödeyebilir.
İşçi bunu kabul etmezse derhal ve peşin olarak ödemek zorundadır.
İşyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkarılmakla tehdit ediliyoruz. Fazla mesai yapmak zorunda mıyız? Bu konuda ne yapmamız gerekiyor?
İş Kanunu'na göre, işçinin yazılı onayı olmadan işveren işçiye fazla mesai yaptıramaz. Fazla mesai onayı her yıl için ayrı alınır. İşçi onay vermişse o yıl için fazla çalışma yapmak zorundadır.
Fazla çalışma yıllık 270 saatten fazla olamaz. Yine İş Kanunu'na göre ücretlerin ve fazla çalışma ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur.
Ücretleriniz zamanında ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığı'na bununla ilgili şikayette bulunabilirsiniz ya da iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.
İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı?
5...643835 Nolu SMS
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışmayasağı yoksa veya işveren işçinin başkabir işte çalışmasına izin vermiş ise işçibaşka bir işte de çalışabilir. Adınıza ikiyerden prim yatmasında SGK açısındansakınca yok. Ancak işverenin ikinciişinizi yapmanıza izin vermesi gerekir.
Böyle bir izni yoksa, işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56yaş ve 5825 prim gün şartlarınatabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanmasıyaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 primgün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bunagöre de 478 gün daha prim ödeyerek55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029tarihinde emekli olabilirsiniz. Ali Şerbetçi
https://www.ozdogrular.com/content/view/38461/176/

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"

  • Gegründet: 08.01.2010
  • Mitglieder: 1.146
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 13.291
  • Kommentare: 127
  • Marktplatz-Beiträge: 0