Probleme beim Einloggen

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına İlişkin Eksik İnceleme Ve Varsayıma Dayalı Tarhiyat
İnceleme elemanınca yönetim kurulu başkan ve üyelerinin şirkette bilfiil çalışıp çalışmadığına dair herhangi bir tespit ve araştırma yapılmadığının, şirkette bu şahıslar dışında başka işçi çalışıp çalışmadığı hususunun değerlendirilmediğinin ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ...
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi Ve Kurumlara Verilen Hizmetler
15.06.2012 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK’nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile - ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kârın Sermayeye İlave Edilmesi Nedeniyle Bedelsiz Hisse Alan Kurumlarla İlgili Danıştay Kararı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “iştirak kazançları istisnası” düzenlenmiştir. Anılan hükme göre kurumların;
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj ücretine devlet katkısı üç eğitim yılı uzatıldı
Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemeleri 2018-2019'dan itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.
https://www.ozdogrular.com.tr/component/k2/item/1686-staj-%C3%BCcretine-devlet-katk%C4%B1s%C4%B1-%C3%BC%C3%A7-e%C4%9Fitim-y%C4%B1l%C4%B1-uzat%C4%B1ld%C4%B1
https://www.ozdogrular.com/content/view/40137/178/
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)
Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir,

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"

  • Gegründet: 08.01.2010
  • Mitglieder: 1.147
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 14.580
  • Kommentare: 127
  • Marktplatz-Beiträge: 0