Probleme beim Einloggen

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Yeniden Yapılandırma Genel Tebliğ Taslağı
Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde; söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklara (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik GİB Yeniden Yapılandırma Duyurusu
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanunla;
Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,
İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,
Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,
Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sahte Fatura Düzenleyenler de Matrah Artırımı İşlemi
SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERİN MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANMASI ÇOK DA KOLAY OLMAYACAK!
7143 sayılı Kanun yürürlüğe girdi ve mükellefler kanun hükümlerinden yararlanmaya başladı. Bugünkü yazımızın asıl konusunu sahte fatura düzenleyenlerin matrah ve vergi artırımı yapıp yapamayacakları meselesi oluşturacaktır. Asıl konumuzu ele almadan önce bir önceki yazımda matrah ve vergi artırımında bulunanların süresinde ödeme yapmamaları halinde haklarında vergi incelemesi yapılabileceğini yazmıştım. Nitekim matrah ve vergi artırımını düzenleyen madde hükmü bu yönde.
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Dahilde İşleme Sisteminde Değişiklik Yapıldı
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süresi sona erse dahi Dahilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabiliyor.
Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, belgeye azami 6 (altı) ay ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebiliyor.
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası (%1), onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5'inin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi firmaların DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun, OKSB sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’u, teminat olarak alınması gerekiyor. İhracat rakamı içinde dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, aracı ihracatçı şirketler ve grup şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edilen ihracat da dikkate alınıyor,
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mevsimlik İşçinin Tazminat İçin En Az 2 Sezon Çalışması Şart
Mayıs ayıyla birlikte mevsimlik işçi sezonu başladı. Sadece turizm sektöründe 300 bin dolayında mevsimlik işçi çalışıyor. Aynı işverene bağlı işyerlerinde iki veya daha fazla sezon çalışan işçiler ihbar ve kıdem tazminatı alabilir. Örneğin 10 sezon 7’şer ay çalışmışsa 70 aylık çalışma üzerinden tazminat hakkı doğuyor.
Mayıs ayıyla birlikte turizm, tarım, orman sektörleri başta olmak üzere çok sayıda sektörde mevsimlik işçi sezonu da başlıyor. Mevsimlik işlerde işçi ile işveren arasında süreli sözleşme yapılabildiği gibi, iş sözleşmesinin sezon sonunda askıya alınması şeklinde iş akdi düzenlenebiliyor. Sezonluk sözleşme yapıldığında işçi sezonun sonunda işverenden ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi hak iddia edemiyor.
TURİZMDE SINIRSIZ GECE MESAİSİ
İş sözleşmesi sezon sonunda askıya alınıp ertesi yıl işçi yeniden işe başlatılmışsa ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğuyor. İşverenin peş peşe sezonluk sözleşme yapması halinde de tazminat hakkı ortaya çıkıyor. İşveren sezon sonunda iş sözleşmesini askıya aldığı ya da iki sezon üst üste 7 ay çalıştırdığı işçiyi yeni sezonda işe almazsa ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda. 4/a statüsündeki çalışanlara ödenen kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için bir aylık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevsimlik işlerde işçinin çalışmadığı, sözleşmenin askıda olduğu dönemler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmıyor. Yılda 7 ay üzerinden aynı işyerinde on yıl çalışan bir işçi, 70 ay (6 yıl 10 ay) çalışmış gibi kıdem tazminatı alabilir. Yeni sezonda işe başlatılmadığında bu işçiye ayrıca giydirilmiş ücreti üzerinden 8 haftalık ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. Mevsimlik işçi sezon dışında aynı işverene ait başka bir işyerinde çalıştığı takdirde ise her bir yıl için 30 gün üzerinden kıdem tazminatı alır. İş Kanunu’na göre, çalışma hayatında, saat 20.00’de başlayarak en geç saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönem “gece” kabul ediliyor. Kanuna göre, işçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez. Fakat, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde gece çalışmalarında 7.5 saat sınırı uygulanmıyor. Her ne kadar söz konusu üç sektörde 7.5 saat sınırının uygulanmaması için işçinin yazılı onayı aransa da uygulamada işçiler bu onayı vermekten kaçınamıyor.

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"

  • Gegründet: 08.01.2010
  • Mitglieder: 1.147
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 13.969
  • Kommentare: 127
  • Marktplatz-Beiträge: 0