امیر بهبودی

متخصص بیمه و سرمایه گذاری در آلمان
Freelancer/Self-employed in Hamburg
Hamburg
Hamburg
Insurance
(The company name is only visible to logged-in members.)
Legal notice for امیر بهبودی
View entire profile View entire profile

امیر بهبودی's haves

  • بیمه ماشین در آلمان
  • مشاور کار و کسب در آلمان
  • خدمات بیمه در کل آلمان
  • خدمات سرمایه گذاری در آلمان
  • بیمه درمانی و پزشکی در آلمان
  • مشاوره بازنشستگی در آلمان
  • مشاوره شغلی، کار و کسبی در آلمان
  • All 9 haves are only visible to logged-in members.

امیر بهبودی's professional experience

to present
متخصص بیمه و سرمایه گذاری در آلمان
(This company name is only visible to logged-in members.)
Only logged-in members can view all of the career entries.