Advantia Assessors

About us

Advantia Assessors compta amb professionals, amb més de 10 anys d’experiència en administració i direcció d’empreses, que ofereixen els seus serveis, de manera puntual o periòdica, per adaptar el seu negoci a la normativa comptable i fiscal, confeccionar comptabilitats, analitzar balanços i comptes de resultats i assessorar en matèria laboral i mercantil.

Professionalitzem petites i mitjanes empreses millorant circuits administratius, controls de gestió, tresoreria, plans de re-flotabilitat, planificació econòmica i financera per aconseguir una adequació òptima de la seva comptabilitat, donar suport al seu departament d’administració en moments puntuals com el tancament de l’exercici, etc., elevant el nivell de gestió de l’empresa i/o del comerç.

Si el client ho desitja ens desplacem a la pròpia empresa amb total flexibilitat horària. Total compromís, eficàcia, confidencialitat i discreció.

Si la seva empresa no es pot permetre un comptable o un cap d´ administració, no hi renunciï! Pot estalviar fins a un 80% del cost subcontractant el servei comptable en lloc de tenir-lo en plantilla.

Cadascun dels àmbits d’activitat té les seves particularitats comptables. A Advantia Assessors apliquem el pla comptable de la manera més adequada a cada sector i a les condicions especials de professionals autònoms, comerços, petites i mitjanes empreses i aprofitant les opcions que resultin més avantatjoses per al cas particular de cada negoci.

■Disseny i planificació comptable de l’empresa
■Comptabilitat de professionals independents (autònoms)
■Comptabilitat de PIMES
■Comptabilitat Analítica
■Supervisió i revisió de comptabilitats
El nostre sistema de treball s’adaptarà a les necessitats del client amb l’objectiu de garantir un fluix d’informació fluid i eficaç. L’estudi i confecció dels estats comptables es realitzarà amb la periodicitat que desitgi el client, gràcies a la qual gaudirà sempre d’informació ràpida i veraç.

Les tasques en comptabilitat general són:

■Comptabilització de les operacions de la societat
■Llibre Diari
■Llibre Major
■Llibre Registre d’Impostos Indirectes
■Confecció de Balanços i comptes de resultats
■Comptes anuals
■Confecció de memòries
■Presentació de declaracions fiscals i comptables.
A Advantia Assessors complementem la part de gestió comptable, econòmica i financera de la seva petita o mitjana empresa oferint els serveis de “director financer extern” amb un cost variable en funció de les seves necessitats. Estudiem, analitzem i comentem, amb la periodicitat que desitgi cadascun dels nostres clients, els resultats financers.

Efectuem els següents anàlisis i informes dels Estats Financers:

■Anàlisi del compte de resultats
■Anàlisi del balanç de Situació
■Anàlisi d’estat d’origen i aplicació de fons
■Anàlisi de quadre de finançament
■Anàlisi patrimonial
■Anàlisi Econòmic – Financer
■Anàlisis comparatives de l’empresa
■Revisió i control de la documentació comptable de l’empresa
■Instal·lació i accés a programes de comptabilitat.

Amb els canvis actuals referents als nous impostos a Andorra un bon assessorament tributari és fonamental per al desenvolupament de qualsevol empresa. Amb Advantia Assessors us beneficiareu d’una correcta planificació fiscal i estarem sempre a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o consulta amb rapidesa i eficàcia. Us informarem de les novetats tributàries que puguin afectar la vostra activitat.

■Declaracions al Ministeri de Finances d’inici d’activitat, baixes, variacions, etc.
■Confecció de declaracions d’Impostos Indirectes i pagaments a compte
■Presentació a Govern de les declaracions
■Assessorament tributari general

Advantia Assessors els ajudarà a resoldre dubtes o consultes amb rapidesa i eficàcia referent a la legislació vigent en temes laborals. Gaudireu d’un assessorament altament professional basat en la màxima confiança amb el client. Els tràmits de noves altes de personal, quitances, etc. es duran a terme sempre amb la màxima rapidesa.

■Confecció de nòmines, de butlletins de salari
■Cotitzacions mensuals a la CASS
■Altes, baixes i modificacions laborals a la CASS (empreses, empleats, autònoms, empleats de la llar, etc.)
■Preparació de contractes laborals
■Contractes i retribució de directius
■Confecció de cartes d’acomiadament, sancions, etc.
■Càlcul de quitances
■Calendaris laborals
■Assessorament laboral en general
Show more