Helmar Gropp

Student, Soziologie, TU Chemnitz

Chemnitz, Germany