Ving Tsun Kung Fu Chemnitz

Basic

Employee, Kampfkunst -Lehrer, Ving Tsun Kung Fu Chemnitz

Chemnitz, Germany